Algemene voorwaarden

Jouw privacy

Je fysiotherapeut, werkzaam bij Fysiotherapie West Maas en Waal, houdt, om je behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van jouw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

 • het doel van de registratie;
 • de aard van de gegevens die worden geregistreerd;
 • het beheer van de gegevens;
 • de personen die toegang hebben tot de gegevens;
 • het inzagerecht van de patiënt.

Hieronder vind je een aantal regels zoals deze bij Fysiotherapie West Maas en Waal gehanteerd worden:

 • Bij Fysiotherapie West Maas en Waal gaan wij vertrouwelijk om met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • Je medische gegevens worden alleen gebruikt voor je behandeling binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten;
 • Behalve de fysiotherapeut die jou behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 • Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen;
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups op onze harde schijf;
 • Papieren verwijzingen worden ingescand en bij je elektronisch patiëntendossier toegevoegd, zo zijn ze veilig opgeslagen en kunnen ze niet onbedoeld door derde ingezien worden;
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels wachtwoorden afgeschermd;
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven via een toestemmingsformulier. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
 • Indien je van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij werken volgens de regels van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Overzicht regels WGBO:

 • Het recht op informatie door de hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Het recht op een tweede mening of second opinion;
 • Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen;
 • Recht op privacy.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven;
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden;
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden;
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn;
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden;
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten;
 • Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden;
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden;
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Klachten

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als je om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing.

Kom je er niet uit, dan kun je een klacht indienen bij klachtenfunctionaris K.S. Arns van Fysiotherapie West Maas en Waal aan de Pastoor Zijlmansstraat 14, 6658 EG te Beneden-Leeuwen.

Mocht je er na een gesprek met de praktijk niet uitkomen, dan zijn wij aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.

Bel mij terug

Laat hier jouw telefoonnummer en bericht achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.